Biovita
Biovita - biosupermarkt sinds 1988

PRIVACYVERKLARING BIOVITA BV

 

1 DEFINITIES

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens,

zoals aangeduid in art. 3.

Website: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere

persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens

invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch

formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden

beschouwd.

Derde: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig

andere organisatie, niet zijnde de Gebruiker, noch de Verantwoordelijke, noch

de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke gemachtigd

zijn om de gegevens te verwerken;

Externe Dienstverleners: dienstverleners waarop Verantwoordelijke een beroep

doet voor de levering van goederen en diensten. Hieronder vallen bijv. betalingsdienstaanbieders,

transportbedrijven, incassobedrijven en e-mail- of

nieuwsbriefverzenders.

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

2 TOEPASBAARHEID

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring.

Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt

in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de

inhoud ervan heeft aanvaard.

Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

 

3 VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Biovita BV,

met zetel aan de Torhoutse Steenweg 179 te 8200 Brugge, België en ingeschreven

in de KBO onder het nummer 0697.993.786. U kan de Verantwoordelijke

bereiken per telefoon ( +32(0) 50 39 54 74) en e-mail op info@biovita.be In

uitvoering van de Privacywet dient mevr. Lien Fonteyne als de ‘verantwoordelijke

voor de verwerking’ te worden beschouwd.

 

4 VERWERKTE GEGEVENS

4.1 NIET-INTERACTIEF GEBRUIK

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens

verwerkt in de zin van de Privacywet.

 

4.2 INTERACTIEF GEBRUIK

Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het aanmaken

van een profiel en het plaatsen van een bestelling van Producten via de Website,

worden de door de Gebruiker tijdens de Registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens

verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de

door de Gebruiker aangewende functie op de Website:

de naam en voornaam;

zijn adres;

zijn emailadres;

telefoongegevens (vast dan wel mobiel)

geboortedatum

Door Interactief gebruik te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn

ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

 

4.3 COOKIES

Zowel hij een Niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er

gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’. Deze cookies registreren op een algemene

manier gegevens die betrekking hebben op Uw surfgedrag op de Website

(geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria

...). Deze gegevens laat de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen

bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen. U kunt het gebruik

van cookies weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen

voor cookies te wijzigen.

 

5 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De Verantwoordelijke verwerkt de via deze website en account ontvangen persoonsgegevens

voor volgende doeleinden:

communicatie met de Gebruiker;

het beheer van het profiel van de Gebruiker;

het verwerken van bestellingen;

het organiseren van de dienst na verkoop;

het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);

communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief);

beheer van de Biovita-klantenkaart van de Gebruiker;

 

6 ONTVANGERS OF DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

VAN DE GEGEVENS

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking,

en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

de Gebruiker zelf;

de Verantwoordelijke;

In geval van aankoop met online-betaling: aan de financiële instelling en

betalingsdienstaanbieder waarop de Verantwoordelijke een beroep doet;

Externe Dienstverleners;

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken

overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

7 RECHT VAN TOEGANG, VERBETERING EN VERZET

De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;

de concrete doeleinden van deze verwerkingen;

de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben

en van;

de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke

vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie

over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen

aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Gebruiker

het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens.

Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden

aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen

kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen,

richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de Verantwoordelijke.

De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen

vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

 

8 SOCIALE PLUGINS

8.1 FACEBOOK

De Verantwoordelijke maakt op de Website gebruik van sociale plug-ins van het

sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, V.S.A. wordt geëxploiteerd ("Facebook"). De plug-ins worden

met een Facebook logo aangeduid. Als de Gebruiker de Website bezoekt

die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de Gebruiker een rechtstreekse

verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de

plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven.

Door integratie van de plug-in op de Website ontvangt Facebook de informatie

dat de Gebruiker de desbetreffende pagina van heeft opgevraagd. Als de Gebruiker

een Facebook-account heeft en bij Facebook is aangemeld, kan Facebook

het bezoek van de Gebruiker aan de desbetreffende pagina alsook het gebruik

van de plug-in op die pagina (bijv. het aanklikken van de "Vind ik leuk" knop

of de “Deel op Facebook”-knop), aan Uw Facebook-account koppelen. Het doel

en de omvang van de gegevensvergaring, de verdere verwerking en de aanwending

van deze gegevens, alsook de desbetreffende rechten van de Gebruiker en

de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer, worden uitsluitend

door Facebook bepaald. Eveneens is Facebook de verantwoordelijke voor

de verwerking van deze gegevens.

Als de Gebruiker niet wil dat Facebook op voornoemde wijze gegevens verzamelt,

dient hij zich vóór zijn bezoek aan de Website bij Facebook af te melden.

 

© 2014, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er

auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze

tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

Winkelmandje
Favorieten
Het winkelmandje bevat momenteel geen producten.
menu
Mijn account
OF