Biovita
Biovita - biosupermarkt sinds 1988

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOVITA BV


1 DEFINITIES

Verkoper: Biovita BV, handel drijvend onder de handelsnaam

Biovita met adres aan de Torhoutse Steenweg 179 te 8200 Brugge, België en

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0697.993.786.

Product: het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of

meerdere voorwerpen gaat.

Website: de website waarop U het Product hebt gekocht.

Klant, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website

een Product koopt.

Consument: elke Klant die een natuurlijk persoon is en een Product aankoopt

voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.

Professioneel: elke Klant die geen Consument is.

Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar zowel de Verkoper als naar de Klant.

Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen

Partijen, zoals bepaald onder art. 2.1.

 

2 RELATIE TUSSEN PARTIJEN

2.1 CONTRACTUELE RELATIE

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:

de orderbevestiging die u na uw aanko(o)p(en) ontving;

deze Algemene voorwaarden;

de Juridische Vermeldingen van de Verkoper. U kan een kopie van deze

Juridische vermeldingen downloaden op volgende pagina: : http://www.biovitashop.be/files/Juridische-vermeldingen-Biovita.pdf

de Privacyverklaring van de Verkoper. U kan een kopie van deze Privacyverklaring

downloaden op volgende pagina: http://www.biovita-shop.be/files/

Privacyverklaring-Biovita.pdf.

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel

uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene

voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische

Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de

Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.

Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook

specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van

promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op

deze Algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande

waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg

bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het

ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.2 HOEDANIGHEID VAN DE KLANT

Diverse bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

op de Consument of op de Professioneel. De bepalingen waarin de term

‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de

Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Professioneel’ wordt gehanteerd

zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Consument. De bepalingen

waarin dan weer naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel

de Consument als de Professioneel.

 

3 HERROEPINGSRECHT

3.1 ALGEMEEN HERROEPINGSRECHT

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop

van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument.

Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst.

De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een

boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Verkoper

per aangetekende post of via e-mail lien@biovitashop.be mee te delen dat

hij afziet van de aankoop. De Consument kan daarbij desgewenst gebruik maken

van het ter beschikking gestelde modelformulier voor de herroeping

(http://www.biovita-shop.be/files/Modelformulier-voor-de-herroeping-(NL).pdf).

De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de

terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage

vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie,

en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten

laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument

bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Torhoutse

Steenweg 179 te 8200 Brugge, België.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument

binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het

Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen

onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking,

verzekering, aanvullende diensten, enz..).

 

3.2 UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht

:

van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen

is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 3.1;

Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd,

of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun

aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt

zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming

of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, in

het bijzonder doch niet beperkt tot verzorgings- en hygiënische producten

alsook levensmiddelen.

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid,

in het bijzonder doch niet beperkt tot de op de website verkochte

levensmiddelen;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd

zijn met andere producten;

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling

door de Consument is verbroken;

dagbladen, tijdschriften en magazines;

 

4 AANBIEDINGEN

4.1 AANBIEDINGEN

Voorraad en bestellingen

Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien

U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op

voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend

hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die

aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een

geldigheidsduur van 14 dagen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te

weigeren indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden

zou hebben.

De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper.

 

4.2 NIET-AANGEBODEN PRODUCTEN

Van het aanbod van de Verkoper zijn volgende Producten niet online verkrijgbaar:

o Alcoholhoudende dranken

 

5 PRIJZEN EN BETALING

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW. maar, tenzij

anders aangegeven, exclusief verzendingskosten. Alle andere taksen of belastingen

die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen

ten laste van de Klant. De betaling dient te gebeuren op het adres aan de Torhoutse

Steenweg 179 te 8200 Brugge.

De betaling dient te gebeuren binnen de dertig dagen na de orderbevestiging,

tenzij de vervaldatum anders werd aangegeven of directe betalingsmethoden –

zoals een kredietkaart of betaling per SMS – werden gebruikt.

Onverminderd het voorgaande kan de Klant er ook voor opteren om als volgt te

betalen:

Bankoverschrijving;

Kredietkaart (VISA en MasterCard), ;

Debetkaart (Maestro)

onder rembours

Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven

tot het vervallen van verwijlinteresten aan 8,5% per jaar. Eventuele betalingstermijnen

kunnen uitsluitend schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige

betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere)

levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang

te ontbinden.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden

van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties

tussen de Verkoper en U. Het opgeven nummer van Uw debetkaartnummer,

Uw kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht,

alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw

instemming met Uw bestelling en deze Algemene voorwaarden. Die goedkeuring

dient als ondertekening.

 

6 LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

6.1 LEVERINGSTERMIJN

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen

op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die

waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum

werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van dertig dagen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden

dan kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige

kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat

ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De Consument zal binnen de

dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden

dan is de Professioneel er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige

levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens veertien

dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

 

6.2 PLAATS VAN LEVERING

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de

Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal U, indien U op het

ogenblik van de levering afwezig bent, op de hoogte worden gebracht van het

bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in Uw brievenbus. Ofwel volgt een

tweede leveringspoging, ofwel zal U worden verzocht om binnen de in het bericht

aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. Indien u niet of niet

tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar

de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten

aan U in rekening te brengen. U kan nooit enige schadevergoeding eisen voor

een dergelijke niet-levering.

Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden stemt u er mee in dat de

levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch

uitsluitend op Uw risico.

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de

Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te

beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging

worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze

transportkosten ten laste van de Klant.

Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering

als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

 

6.3 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen

zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van

de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij

gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden of aan

te wenden.

 

6.4 RISICO-OVERDRACHT

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik

van de levering overeenkomstig art. 6.2. De risico-overdracht vindt ten aanzien

van de Professioneel plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen

van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren

en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota

van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn

geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de

goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.

 

7 AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele

verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden

of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen:

nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid,

acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van

derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden

van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen

(zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering

aan de Koper als gevolg);

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de

eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs

(excl. diensten) van het Product met een maximum van € 250,00. In geen

geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals

doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade,

administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse

schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van

toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar

aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel

niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of

haar aangestelden.

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent

aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een

voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing

zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid

in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.

 

8 GARANTIE

8.1 GARANTIE BIJ CONSUMPTIEGOEDEREN

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming

inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek

bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee

jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen

betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper

op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag

waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies

Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument

het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te

versturen naar: Torhoutse Steenweg 179 te 8200 Brugge, België.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt

door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door

de Consument. Indien het product niet kan hersteld worden noch kan vervangen

worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht

op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.

 

8.2 VRIJWARING

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe

van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering.

De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden

binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.

Ten aanzien van de Professioneel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper

voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

 

8.3 KOSTEN VOOR ONDERZOEK OF HERSTEL

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden

aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien

de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft,

vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom

opnieuw aan de Verkoper.

 

9 ARCHIVERING

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten

contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te

houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

 

10 WANPRESTATIE

Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het

totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding

verschuldigd van 12% van de verschuldigde hoofdsom, met een maximum

van € 1.250,00. Onverminderd de bepalingen van art. 7 is de Verkoper, in de

mate waarin deze in gebreke blijft uitvoering te geven aan de Overeenkomst,

eenzelfde forfaitair schadevergoeding verschuldigd.

 

11 GEEN AFSTAND EN NIETIGHEID

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te

doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke

vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze

clausules.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene

voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

 

12 TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch

vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De Vrederechter

van het 4e kanton Brugge, de rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen,

afdeling Brugge desgevallend de rechtbank van koophandel Gent, afdeling

Brugge zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen

tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking

van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende

keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd

overeenkomstig art. 624 Ger. W.

 

© 2014, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er

auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze

tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

Winkelmandje
Favorieten
Het winkelmandje bevat momenteel geen producten.
menu
Mijn account
OF